Zamówienia publiczne

W ramach obranej specjalizacji radca prawny Magdalena Gąsior Franke wykorzystuje bogate doświadczenie praktyczne zdobyte „z perspektywy zamawiającego” w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym prowadzonych w jednostkach samorządowych Miasta Krakowa).

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym:

 • doradztwo na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obsługę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wybranych czynności w toku postępowania,
 • opracowywanie i weryfikację treści ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • weryfikacja trybów postępowania przetargowego,
 • przygotowywanie i opiniowanie korespondencji kierowanej do wykonawców albo zamawiających,
 • opiniowanie zasadności wnoszenia środków odwoławczych przewidzianych w prawie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie odwołania, odpowiedzi na odwołanie, przystąpień oraz skarg do właściwego sądu okręgowego,
 • formułowanie odpowiedzi oraz stanowisk w odniesieniu do treści protokołów i ustaleń pokontrolnych,
 • udział w komisjach przetargowych i ich wsparcie merytoryczne,
 • weryfikacja dokumentacji pod kątem ryzyka prawnego (umowy, SIWZ),
 • reprezentowanie wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnym,
 • doradztwo dotyczące problematyki „rażąco niskiej ceny”.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie zamówień publicznych na obszarze Krakowa, Warszawy, jak również w innych lokalizacjach na terytorium kraju.